You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

วิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร

ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม,สถาปัตยกรรมควบคุมในนามนิติบุคคลและมีประสบการณ์ในการ ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบ บ้าน อาคาร คอนโด โรงแรม โรงงาน ฯลฯ

M.A.N. Building

ตรวจสอบอาคาร บ้าน คอนโดมิเนียม ป้ายโฆษณา โรงแรมและอาคารทุกประเภท..!

“M.A.N. Ready to serve your life”

“ พร้อมให้บริการตามสไตล์คุณ ” 

ออกแบบโครงสร้างทุกประเภท

ออกแบบ เขียนแบบงานโครงสรา้งทุกประเภทและทุกขนาด โดยวุฒิวิศวกรโยธา

ตรวจสอบอาคารประจำปี

การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความ มั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ

ที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง

บริหารงาน วางแผน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ความก้าวหน้า ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมทุกประเภทและทุกขนาด

ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรมทุกประเภทและทุกขนาด โดยสามัญสถาปนิกและวุฒิสถาปนิก

ต้องการให้เราตรวจสอบ บ้าน คอนโด อาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
กดโทร..!

ตรวจบ้าน คอนโด ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบงานระหว่างก่อสร้าง ตรวจวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเก่า ออกแบบบ้าน อาคารทุกประเภท ออกแบบดัดแปลงอาคารทุกชนิด ประมาณราคา ที่ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษา ออกแบบ เขียนแบบ เซ็นแบบ วางผัง เพื่อยื่น กรอ.หรือการนิคม โดยวิศวกรระดับสามัญและวุฒิทุกสาขา ครบวงจรเกี๋ยวกับงานก่อสร้างตั้งแต่จัดหาดินจนแล้วเสร็จโครงการ
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

เกี่ยวกับเรา

เราคือทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65 และมีหนังสือรับรองผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่ น.0329/2564 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท โดยทีมงาน วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรเครื่องกล สามัญสถาปนิก วุฒิสถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร

มีครบวงจร

รับบริการงานเกี่ยวกับธุรกิจ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ครบวงจร จบในที่เดียว

Read more

โครงสร้างบริษัท

บริการของเรา

ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีทั้งหมด 9 ประเภท อาคาร
( ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 )

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า

หลังจากตรวจสอบแล้วเรายังรับงานเสริมความมั่นคง แข็งแรงให้กับโครงสร้างเก่าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

ควบคุมงานก่อสร้าง

ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิซาการ ทางด้าน สถาปัตยกรรม วิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วิเคราะห์ ลงทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้าง โดยให้ได้ผลกำไรสูงสุด

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

ตรวจสอบรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (กฎกระทรวง)

ทดสอบปั้นจั่น

ทดสอบรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (กฎกระทรวง)

ทดสอบเครื่องจักร

ทดสอบรับรองความปลอดภัยเครื่องจักร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (กฎกระทรวง)

ตรวจสอบพร้อมเซ็นต์รับรองผังโรงงานและเครื่องจักร

รับเซ็นแบบ วางผังโรงงาน. และ เขียนแบบ เขียนผังโรงงาน เพื่อยื่น กรอ หรือการนิคม,กรอ รง3, รง4 งานตรวจสอบประจำปี -งานเครน -งานช่วยดำเนินงานรับขึ้นทะเบียน ขออนุญาติโรงงาน -งานสั่งให้แก้ไข ปรับปรุง ขยายโรงงาน และอื่นๆ

โปรเจ็คที่ผ่านมา

ตรวจสอบบ้านก่อนโอน

ตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบ ฟังชั่นการใช้งาน มาตรฐานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ประปา หรืออื่นๆที่โครงการมีให้

ตรวจสอบโครงสร้าง

ตรวจสอบโครงสร้างและอาคารเก่า ซ่อมแซมโครงสร้างที่เสียหาย วิเคราะห์ปัญหาเสนอแนวทางแก้ไข

ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ

บริหารงาน วางแผน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ความก้าวหน้า ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ

ตรวจสอบโรงแรมประจำปี

การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความ มั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

ตรวจสอบรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (กระทรวงแรงงาน) กฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558”

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

วิเคราะห์โครงการทางด้านต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่จะดำเนินการนั้นมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ออกแบบโครงสร้างทุกประเภท

ออกแบบ เขียนแบบงานโครงสร้างหรืองานวิศวกรรมทุกประเภท

ออกแบบสถาปัตยกรรมทุกประเภท

ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารทุกประเภท

“M.A.N. Ready to serve your life”
“ พร้อมให้บริการตามสไตล์คุณ ”

กดโทร  (+66)92 561 5692

ลูกค้าของเรา

พันธมิตรของเรา

21

YEARS OF EXPERIENCE

988

Projects Done

56

PARTNERS

987

Happy Customers

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง